Reklam
Reklam
Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 4,02 / Satış: 4,04
€ EURO → Alış: 4,98 / Satış: 5,00
FINDIK İÇİN YENİ TEHLİKE ÇÖL HASTALIĞI
Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70’ini Türkiye’-nin karşıladığı fındıkta yeni bir hastalık...
AYIN OKULU BELLİ OLDU
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın Okulu” se­çi­len Pi­ra­ziz İsmail Yücel...
CHP’DEN OHAL PROTESTOSU
CHP ‘Olağanüstü Hal’i (OHAL) protesto için dün 81 ilde saat 12.00’de meydanlara inerek oturma eylemi yaptı. Giresun’da da İl Başkanı...
GÖKÇEALİ GÜZELKÖY ve  DEREGÖZÜ KÖYLERİNDE TOPLANTI
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Gök­çe­ali, Gü­zel­köy ve De­re­gö­zü köy­le­rin­de, Gi­re­sun Va­li­li­ği Kay­ma­kam Aday­la­rı Bahar Kaya ve Mu­ham­med Enes Çık­rık ile...
Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli
Avrupa ve Türkiye’nin ilk ve tek denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı...
Türk Polis Teşkilatı’nın  173. yıl dönümü
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Polis Haf­ta­sı ve 10 Nisan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­lu­şu­nun 173’üncü Yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le İlçe­miz Em­ni­yet Amir­li­ğin­de dü­zen­le­nen...
Bulancak Esnaf Kefalet  Kredi Kooperatifi  seçimini Murat Cürgül kazandı
Büyük tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Bu­lan­cak Esnaf Ke­fa­let Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı gö­rül­dü­ğü genel ku­rul­da Murat Cür­gül...
Kahramanlara madalya ve berat
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile...
ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Atak,...
GİRESUN’DA BİR TERÖRİST YAKALANDI
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15...
ÇALIŞMALAR  SON SÜRAT
Piraziz Belediyesinin yürüttüğü yol yapım çalışmaları sürüyor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu Şeyh­li’de devam eden yol ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Ça­lış­ma alan­la­rın­da­ki...
YEŞİLGİRESUN’DAN BÜYÜK BAŞARI
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz...
BUNU DA  GÖRDÜK
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin...
Vali Sarıfakıoğulları’ndan  TMO’ya Ziyaret
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı. TMO’nun...
GÜNCEL HABERLER
Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70’ini Türkiye’-nin karşıladığı fındıkta yeni bir hastalık tespit edildi. Son 5 yıldır kül-leme hastalığı ile mü-cadele edilen...
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın Okulu” se­çi­len Pi­ra­ziz İsmail Yücel Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si­nin pla­ke­ti­ni Okul Mü­dü­rü Sü­ley­man Öz­türk’...
CHP ‘Olağanüstü Hal’i (OHAL) protesto için dün 81 ilde saat 12.00’de meydanlara inerek oturma eylemi yaptı. Giresun’da da İl Başkanı Necati Tığlı öncülüğünde Atatürk Meydanı’na gelen CHP’li-ler, ‘OHAL değil demokrasi...
Taş Duvar Yapımıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :...
Maden Mahallesi Üst Yapı Yol Çalışmaları ve Otopark Yapımıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda...
Giresun-Piraziz Sel Kapanıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2017/694987...
Tirebolu Kazım Karabekir Ortaokulu Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale...
Espiye Orman İşletme Şefliği 024, Ekindere Orman İşletme Şefliği 302 ve Karaduğa Orman İşletme Şefliği 094 Kod Nolu Orman Yollarına Yeni Yol (B Tipi) Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu...
Karaduğa Orman İşletme Şefliği 065, 066 ve 068 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat Yapısı ile 051, 065 ve 066 Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...
Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 011 Kod Nolu (B Tipi) Orman Yolu Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye...
Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 014 ve 023 kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı Yapım İşi ile 023 ve 024 Kod Nolu Orman Yolunda Sanay Yapısı Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı...
Ekindere Orman İşletme Şefliği 303, 309 ve 310 Kod Orman Yollarında Büyük Onarım ile 303 Kod Nolu Orman Yolunda Sanat Yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...
Esenli Orman İşletme Şefliği 209, Tohumluk Orman İşletme Şefliği 407 Kod Nolu Orman Yolu Sanat Yapısı Yapım işi ile Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 007 Kod Nolu Orman Yolu Büyük Onarım...
Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Karaduğa Çayırı, Ekindere Çayırı ve Sofular Orman depolarında 11500 m3 Orman emvali istif ve tasnif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Piraziz ilçesi Balıkçı Barınağının 7.231,00 m2lik kısımında biriken 10.715,00 m3 malzemenin kum tarama işi 2886 sayılı Devlet ihale...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Gök­çe­ali, Gü­zel­köy ve De­re­gö­zü köy­le­rin­de, Gi­re­sun Va­li­li­ği Kay­ma­kam Aday­la­rı Bahar Kaya ve Mu­ham­med Enes Çık­rık ile bir­lik­te İlçe Özel İdare Mü­dü­rü, Köy muh­tar­la­rı ve va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la...
Avrupa ve Türkiye’nin ilk ve tek denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Polis Haf­ta­sı ve 10 Nisan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­lu­şu­nun 173’üncü Yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le İlçe­miz Em­ni­yet Amir­li­ğin­de dü­zen­le­nen prog­ra­ma ka­tıl­dı. Em­ni­yet men­sup­la­rı ile bir araya gelen Kay­ma­kam Atak,...
Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70’ini Türkiye’-nin karşıladığı fındıkta yeni bir hastalık tespit edildi. Son 5 yıldır kül-leme hastalığı ile mü-cadele edilen...
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın...
CHP ‘Olağanüstü Hal’i (OHAL) protesto için dün 81 ilde saat 12.00’de meydanlara inerek oturma eylemi...
CHP ‘Olağanüstü Hal’i (OHAL) protesto için dün 81 ilde saat 12.00’de meydanlara inerek oturma eylemi yaptı. Giresun’da da İl Başkanı Necati Tığlı öncülüğünde Atatürk Meydanı’na gelen CHP’li-ler, ‘OHAL değil demokrasi...
Daha 1 hafta önce İl Özel İdarenin aşırı borçlandığı ile ilgili iddialara, ‘özel idarenin borcu...
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın Okulu” se­çi­len Pi­ra­ziz İsmail Yücel Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si­nin pla­ke­ti­ni Okul Mü­dü­rü Sü­ley­man Öz­türk’...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da...
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin üre­tim­de dünya li­de­ri ol­du­ğu fın­dık­ta alım fi­yat­la­rı­nı ve ih­ra­ca­tı­nı artık...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli...
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz oy­na­nan kar­şı­laş­ma­nın nor­mal sü­re­si 79-79 bi­ter­ken, Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por, ra­ki­bi­ni 94-91...