Reklam
Reklam
Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 3,90 / Satış: 3,92
€ EURO → Alış: 4,81 / Satış: 4,83
Bulancak Esnaf Kefalet  Kredi Kooperatifi  seçimini Murat Cürgül kazandı
Büyük tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Bu­lan­cak Esnaf Ke­fa­let Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı gö­rül­dü­ğü genel ku­rul­da Murat Cür­gül...
Kahramanlara madalya ve berat
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile...
ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Atak,...
GİRESUN’DA BİR TERÖRİST YAKALANDI
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15...
ÇALIŞMALAR  SON SÜRAT
Piraziz Belediyesinin yürüttüğü yol yapım çalışmaları sürüyor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu Şeyh­li’de devam eden yol ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Ça­lış­ma alan­la­rın­da­ki...
YEŞİLGİRESUN’DAN BÜYÜK BAŞARI
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz...
BUNU DA  GÖRDÜK
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin...
Vali Sarıfakıoğulları’ndan  TMO’ya Ziyaret
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı. TMO’nun...
Mavi Göl, 300 Bin  Turistle Rekor Kırdı
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli ve ya­ban­cı tu­rist zi­ya­ret etti....
10 ASKER FETÖ’DEN TUTUKLANDI
Ara­la­rın­da FETÖ so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da halen ce­za­evin­de bu­lu­nan eski Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Mus­ta­fa Doğru’nun emir ast­su­ba­yı­nın da bu­lun­du­ğu 10...
CHP TMO’YU YENİ FİYATA ZORLUYOR
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen, geçen...
SP, “Özel idarenin mülk satışı kabul edilemez”
Daha 1 hafta önce İl Özel İdarenin aşırı borçlandığı ile ilgili iddialara, ‘özel idarenin borcu ile ilgili açıklanan rakamları abartılıdır’...
GÜNCEL HABERLER
Büyük tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Bu­lan­cak Esnaf Ke­fa­let Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı gö­rül­dü­ğü genel ku­rul­da Murat Cür­gül le, Mus­ta­fa Aydın’ın lis­te­le­ri ya­rış­tı. 591 üye­nin oy kul­lan­dı­ğı genel...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile ga­zi­le­re Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan adına veren Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Atak, öğ­ren­ci­le­re kar­ne­le­ri­ni ve he­di­ye­le­ri­ni ve­re­rek on­la­ra iyi ta­til­ler di­le­di.
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15 ya­şın­da­ki Eren Bül­bül ile jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Fer­hat Gedik’i şehit...
Piraziz Belediyesinin yürüttüğü yol yapım çalışmaları sürüyor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu Şeyh­li’de devam eden yol ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Ça­lış­ma alan­la­rın­da­ki ma­hal­le sa­kin­le­ri ile de soh­bet eden Baş­kan Gör­gü­lü­og­lu va­tan­daş­la­rın istek...
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz oy­na­nan kar­şı­laş­ma­nın nor­mal sü­re­si 79-79 bi­ter­ken, Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por, ra­ki­bi­ni 94-91...
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin üre­tim­de dünya li­de­ri ol­du­ğu fın­dık­ta alım fi­yat­la­rı­nı ve ih­ra­ca­tı­nı artık...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı. TMO’nun fın­dık alım­la­rı­na tüm hı­zıy­la devam eti­ği­ni be­lir­ten Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, zi­ya­ret...
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli ve ya­ban­cı tu­rist zi­ya­ret etti. Gi­re­sun Tu­rizm Alt­ya­pı Hiz­met Bir­li­ği (GİRTAB) ve­ri­le­ri­ne göre 2017’nin ilk...
Ara­la­rın­da FETÖ so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da halen ce­za­evin­de bu­lu­nan eski Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Mus­ta­fa Doğru’nun emir ast­su­ba­yı­nın da bu­lun­du­ğu 10 asker dün em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Sav­cı­lık sor­gu­la­rı­nın...
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen, geçen se­zo­nun fi­yat­la­rıy­la, alım ya­pı­yor, yeni bir taban fiyat açık­lan­ma­lı” çağ­rı­sı...
Daha 1 hafta önce İl Özel İdarenin aşırı borçlandığı ile ilgili iddialara, ‘özel idarenin borcu ile ilgili açıklanan rakamları abartılıdır’ diyen İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel’in 1 hafta sonra...
Büyük tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Bu­lan­cak Esnaf Ke­fa­let Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı gö­rül­dü­ğü genel ku­rul­da Murat Cür­gül le, Mus­ta­fa Aydın’ın lis­te­le­ri ya­rış­tı. 591 üye­nin oy kul­lan­dı­ğı genel...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya...
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı...
Daha 1 hafta önce İl Özel İdarenin aşırı borçlandığı ile ilgili iddialara, ‘özel idarenin borcu ile ilgili açıklanan rakamları abartılıdır’ diyen İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel’in 1 hafta sonra...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Atak, öğ­ren­ci­le­re kar­ne­le­ri­ni ve he­di­ye­le­ri­ni ve­re­rek on­la­ra iyi ta­til­ler di­le­di.
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin üre­tim­de dünya li­de­ri ol­du­ğu fın­dık­ta alım fi­yat­la­rı­nı ve ih­ra­ca­tı­nı artık...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli...
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz oy­na­nan kar­şı­laş­ma­nın nor­mal sü­re­si 79-79 bi­ter­ken, Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por, ra­ki­bi­ni 94-91...