SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

YAŞASIN 23 NİSAN

Bu haber 29 Nisan 2018 - 7:49 'de eklendi ve kez görüntülendi.

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ilçe­miz­de dü­zen­le­nen prog­ram­la kut­lan­dı.
Ata­türk Anı­tı­na Çe­lenk su­nu­mu ile baş­la­yan kut­la­ma prog­ram, Pi­ra­ziz Eren Ömer Hekim İlko­ku­lun­da devam etti.
Kut­la­ma prog­ra­mı, Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tay­lan Yıl­maz Ars­lan­ca, İlçe Em­ni­yet Amiri Sür­me­li Yıl­dız, Daire Amir­le­ri, Si­ya­si Parti Tem­sil­ci­le­ri, Öğ­ren­ci­ler ve Va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti.
Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ram­da, öğ­ren­ci­le­rin ha­zır­la­dı­ğı şi­ir­ler, skeç­ler, ya­rış­ma­lar ve halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri su­nul­du.
23 Nisan Haf­ta­sı bo­yun­ca okul­lar ara­sın­da dü­zen­le­nen çe­şit­li ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri, İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Oğuz­han Erdi Atak ta­ra­fın­dan tak­dim edil­dik­ten sonra kut­la­ma prog­ra­mı sona erdi.