Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

BUNU DA GÖRDÜK

BUNU DA GÖRDÜK
  • 23.10.2017
  • 548 kez okundu

Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­le­re yer ve­ril­di.
Tür­ki­ye’nin üre­tim­de dünya li­de­ri ol­du­ğu fın­dık­ta alım fi­yat­la­rı­nı ve ih­ra­ca­tı­nı artık İtal­yan, Alman ve Fran­sız şir­ket­le­ri­nin be­lir­le­di­ği­nin altı çi­zi­len bil­dir­ge­de, fın­dık­ta­ki ih­ra­ca­tın yak­la­şık yüzde 50’sini Fer­re­ro, Pro­gı­da ve Stel­li­fe­ri adlı üç ya­ban­cı şir­ket ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği kay­de­dil­di.
Ül­ke­mi­zin ta­rım­sal ürün ih­ra­ca­tı­nın yıl­la­ra göre de­ğiş­mek­le bir­lik­te yüzde 10-15’ini tek ba­şı­na sağ­la­yan fın­dı­ğın ce­fa­sı­nı Ka­ra­de­niz çift­çi­si çek­mek­te, se­fa­sı­nı ise ya­ban­cı te­kel­ler sür­mek­te­dir. Tarım Ba­kan­lı­ğı’nın fın­dık po­li­ti­ka­la­rı çok ulus­lu şir­ket­le­re hiz­met et­mek­te­dir. 2016 yılı ha­sa­dı­nın ar­dın­dan 14 TL do­la­yın­da sey­re­den fi­yat­lar gü­nü­müz­de 8 TL’ye kadar ge­ri­le­miş­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
FIN­DIK İHRA­CA­TI­NIN YÜZDE 50’SİNİ ÜÇ YA­BAN­CI ŞİRKET YA­PI­YOR
Üre­ti­ci­nin ör­güt­süz ol­du­ğu ko­şul­lar­da fın­dık­ta­ki alım fi­yat­la­rı­nı ve ih­ra­ca­tı­nı artık İtal­yan, Alman ve Fran­sız şir­ket­le­ri­nin be­lir­le­di­ği­nin altı çi­zi­len ZMO’nun sonuç bil­dir­ge­sin­de, fın­dık­ta­ki ih­ra­ca­tın yak­la­şık yüzde 50’sini Fer­re­ro, Pro­gı­da ve Stel­li­fe­ri adlı üç ya­ban­cı şir­ket ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği be­lir­til­di.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ