Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

CHP TMO’YU YENİ FİYATA ZORLUYOR

CHP TMO’YU YENİ FİYATA ZORLUYOR
  • 23.10.2017
  • 429 kez okundu

CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen, geçen se­zo­nun fi­yat­la­rıy­la, alım ya­pı­yor, yeni bir taban fiyat açık­lan­ma­lı” çağ­rı­sı yaptı.
Bek­ta­şoğ­lu, TMO için TBMM’de araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı is­te­miy­le TBMM baş­kan­lı­ğı­na öner­ge verdi. Bek­ta­şoğ­lu, öner­ge­si­nin ge­rek­çe­sin­de, TMO’ya yö­ne­lik ola­rak şu ifa­de­le­re yer verdi: “TMO’nun geçen se­zo­nun fi­ya­tı­nı taban fiyat ola­rak açık­la­ma­sı, alım­lar sı­ra­sın­da­ki, eksik ran­dı­man öl­çü­mü, çürük oran­la­rın­da­ki tes­pit­le­rin doğru ya­pıl­ma­ma­sı, ran­de­vu sis­te­mi­nin tek­nik ye­ter­siz­li­ği, alım yer­le­ri ve ekip sa­yı­sı­nın az ol­ma­sı ve mer­kez­le­re uzak­lı­ğı, ürünü çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le al­ma­ma, geri gön­der­me, sa­de­ce Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’ne ka­yıt­lı çift­çi­ler­den alım ya­pıl­ma­sı gibi uy­gu­la­ma ve iş­lem­ler üre­ti­ci ser­best pi­ya­sa­ya yö­nel­miş­tir. Bu­ra­da olu­şan ve açık­la­nan taban fi­ya­tın 1-2 lira al­tın­da­ki fi­yat­lar­la, or­ta­la­ma 8,5-9 TL’ye ürü­nü­nü sat­mak zo­run­da kal­mış­tır. Üre­ti­ci­nin ne­re­dey­se 1 kilo fın­dı­ğın ma­li­ye­ti­ne denk gelen bu fi­yat­lar­la fın­dı­ğı­nı sat­mak zo­run­da bı­ra­kıl­ma­sı, ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na yan­sı­mak­ta, ül­ke­miz döviz kay­bet­mek­te, üre­ti­ci­miz mağ­dur ol­du­ğu gibi eko­no­mi­si fın­dık­tan gelen kay­nak­la­ra bağlı il­ler­de de icra, iflas gibi ciddi so­run­lar oluş­mak­ta­dır”
ÖNEMLİ İDDİA:”ÜRETİCİLERİN ÇKS BEL­GE­LERİ KUL­LA­NI­LA­RAK TMO’YA FIN­DIK SA­TI­LIP HAK­SIZ KA­ZANÇ ELDE EDİLİYOR”
Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, öner­ge­sin­de, önem­li bir iddia da bu­lun­du. Mil­let­ve­ki­li “iç­le­rin­de ik­ti­da­ra yakın olan­la­rın da bu­lun­du­ğu bazı alı­cı­la­rın 8-9 TL ci­va­rın­da al­dı­ğı yüklü mik­tar­da­ki fın­dık­la­rı, üre­ti­ci­le­rin Çift­çi Kayıt Sis­te­mi bel­ge­le­ri üze­rin­den TMO’ya 10 TL ci­va­rın­da­ki fi­yat­la­ra sa­tı­yor” dedi.
“Uy­gu­la­nan bu po­li­ti­ka­nın tek ka­za­na­nı, ik­ti­dar ma­ri­fe­tiy­le fın­dık ser­best pi­ya­sa­sı­nın tek ha­ki­mi ko­nu­mu­na ge­ti­ri­le­rek te­kel­leş­ti­ri­len İtal­yan Fer­re­ro fir­ma­sı ve bu fir­ma­nın oluş­tur­du­ğu alım zin­ci­rin­de­ki kişi ve ku­ru­luş­lar­dır” diyen CHP Mil­let­ve­ki­li Bek­ta­şoğ­lu, “TMO üze­rin­den ge­liş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan ve bir çok be­lir­siz­li­ği, olum­suz­lu­ğu, çe­liş­ki­yi ve so­run­la­rı için­de ba­rın­dı­ran bu ‘po­li­ti­ka’nın bu fir­ma­ya hak­sız ka­zanç sağ­la­ma amaç­lı ol­du­ğu yay­gın bir görüş ola­rak kabul gör­mek­te­dir” de­ğer­len­dir­me­si yaptı.
“GERİDE KALAN FIN­DIK­LAR İÇİN 14-15 TL FİYAT AÇIK­LAN­MA­LI”
Yeni taban fiyat is­te­yen Bek­ta­şoğ­lu şu gö­rüş­le­ri ifade etti:”Or­ta­ya çıkan bu tab­lo­lar de­ğer­len­dir­di­ğin­de, ma­li­yet­ler­de­ki ar­tı­şa pa­ra­lel ola­rak TMO’nun, 14-15 TL ci­va­rın­da yeni bir taban fiyat açık­la­ma­sı, bir mü­da­ha­le ola­rak de­ğer­len­di­ri­lecek, pi­ya­sa­la­rın ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak, en azın­dan üre­ti­ci­nin pa­za­ra ge­tir­me­di­ği ge­ri­de kalan fın­dık­la­rın de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak, bun­dan üre­ti­ci, fın­dı­ğın ti­ca­re­ti­ni yapan ma­nav­lar, yerli sa­na­yi­ci­le­ri­miz ve ül­ke­miz ka­zanç­lı çı­ka­cak­tır”.

Çok sa­yı­da CHP mil­let­ve­ki­li­nin de im­za­sıy­la des­tek ver­di­ği öner­ge­nin, TBMM Genel Ku­ru­lun­da önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­rüş­me­si­nin ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ