Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

Vali Sarıfakıoğulları’ndan TMO’ya Ziyaret

Vali Sarıfakıoğulları’ndan TMO’ya Ziyaret
  • 23.10.2017
  • 4.244 kez okundu

Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı.
TMO’nun fın­dık alım­la­rı­na tüm hı­zıy­la devam eti­ği­ni be­lir­ten Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, zi­ya­ret son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da ileri ta­rih­li olan ran­de­vu­la­rın öne çe­ki­le­rek, fın­dık alım­la­rı­nın daha da hız­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı açık­la­ma­sın­da, “Alım Fi­yat­la­rı; Gi­re­sun ka­li­te 10.50 TL/Kg – Le­vant ka­li­te; 10.00 TL/Kg’dır. Bugün iti­ba­riy­le 44 alım nok­ta­sın­da 36 bin üre­ti­ci­den 60 bin ton fın­dık satın alın­mış­tır. Ürün be­de­li ola­rak üre­ti­ci­le­ri­mi­ze 420 mil­yon TL ödeme ya­pıl­mış­tır. Önü­müz­de­ki hafta 180 mil­yon TL daha ödeme ya­pı­la­cak­tır.

Üre­ti­ci­ler ran­de­vu­la­rı­nı www.​tmo.​gov.​tr in­ter­net ad­re­sin­den ve alım nok­ta­la­rın­dan ala­bi­lir­ler. Önü­müz­de­ki gün­ler için 40 bin üre­ti­ci­ye, 90 bin ton fın­dık ran­de­vu­su ve­ril­miş­tir. Ran­de­vu­la­rın ger­çek­leş­me oranı %70 ci­va­rın­da­dır.

Ran­de­vu­su­nu öne almak is­te­yen üre­ti­ci­le­ri­miz TMO iş­yer­le­riy­le ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­lir­ler. Böy­le­lik­le alım ka­pa­si­te­miz­de olu­şa­cak boş­luk­lar te­la­fi edi­lecek ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ürün­le­ri kısa za­man­da işlem gö­re­cek­tir.

Üre­ti­ci­le­ri­miz fın­dık alım­la­rı ko­nu­sun­da her türlü bilgi ve şi­ka­ye­ti Alo Ürün Hattı’na da [(0 312 416 34 10 (8 hat)] bil­di­re­bi­lir­ler” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ