Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

Kahramanlara madalya ve berat

Kahramanlara madalya ve berat
  • 29.01.2018
  • 463 kez okundu

Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya ve Be­ra­at­la­rı şehit ya­kın­la­rı ile ga­zi­le­re Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan adına veren Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı “Bu mil­let 15 Tem­muz ge­ce­si vatan ha­in­le­ri­ne nasıl fır­sat ver­me­diy­se ge­le­cek­te de üze­ri­ne görev düş­tü­ğün­de aynı ka­rar­lı­ğı­nı faz­la­sıy­la gös­te­re­cek­tir” dedi.
Gi­re­sun’da, Dev­let Övünç Ma­dal­ya­sı ve Be­ra­tı tö­re­ni dü­zen­len­di. Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Dev­let Övünç Ma­dal­ya­sı ve Be­ra­tı’nı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan adına te­rör­le mü­ca­de­le ve 15 Tem­muz şe­hit­le­ri­nin aile­le­ri ile ga­zi­le­re tak­dim etti. Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, va­ta­nın bir­li­ği ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü uğ­ru­na şe­ha­det mer­te­be­si­ne eri­şen vatan ev­lat­la­rı­nı rah­met­le an­dık­la­rı­nı, ga­zi­le­re de şük­ran­la­rı­nı sun­du­ğu­nu söy­le­di. Dev­let Övünç Ma­dal­ya­sı ve Be­ra­tı’nı 3 şehit ya­kı­nı ile iki 15 Tem­muz ga­zi­si­ne Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan adına ver­dik­le­ri­ni ifade eden Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, “Bugün özgür ve ba­ğım­sız şe­kil­de şanlı bay­ra­ğı­mız al­tın­da ya­şı­yor­sak, bun­la­rı aziz şe­hit­le­ri­mi­ze ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze borç­lu­yuz. Şehit aile­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­mi­ze yap­tık­la­rı fe­da­kar­lık­tan do­la­yı Türk mil­le­ti adına şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz” dedi.
Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Tür­ki­ye’nin yak­la­şık 35 yıl­dır terör ve te­rö­rizm­le mü­ca­de­le et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, şöyle devam etti: “Te­rö­riz­min ulus­la­ra­ra­sı ni­te­lik ka­zan­ma­sın­da dış güç­le­rin büyük et­ki­si ol­du­ğu bir ger­çek­tir. Terör ey­lem­le­ri­ni des­tek­le­yen bir­çok ülke yü­zün­den­dir ki te­rö­riz­min önü bir türlü alı­na­ma­mak­ta, mü­ca­de­le yarım kal­mak­ta, ne yazık ki te­rö­rizm ge­liş­me­si­ni sür­dür­mek­te­dir. Aziz şe­hit­le­ri­mi­zin kan­la­rıy­la yaz­dı­ğı­mız şanlı ta­ri­hi de­ğiş­tir­me­ye kim­se­nin gücü yet­me­ye­cek­tir.”
Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi ya­şan­dı­ğın­da Türk mil­le­ti­nin Ma­laz­girt ru­hu­nu, Ça­nak­ka­le ka­rar­lı­lı­ğı­nı ye­ni­den gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Bu mil­let 15 Tem­muz ge­ce­si vatan ha­in­le­ri­ne nasıl fır­sat ver­me­diy­se ge­le­cek­te de üze­ri­ne görev düş­tü­ğün­de aynı ka­rar­lı­ğı­nı faz­la­sıy­la gös­te­re­cek­tir. Bu ne­den­le aziz mil­le­tin fe­ra­se­ti, vatan ve bay­rak aşkı tak­di­re faz­la­sıy­la la­yık­tır” diye ko­nuş­tu.
Tö­re­ne, Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Hakan Saraç, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ab­dur­ra­him Alan, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Coş­kun, AK Parti İl Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu ve kurum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ