Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

ESENLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 209, TOHUMLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 407 KOD NOLU ORMAN YOLU SANAT YAPISI YAPIM İŞİ İLE YAĞLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 007 KOD NOLU ORMAN YOLU BÜYÜK ONARIM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESENLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 209, TOHUMLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 407 KOD NOLU ORMAN YOLU SANAT YAPISI YAPIM İŞİ İLE YAĞLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 007 KOD NOLU ORMAN YOLU BÜYÜK ONARIM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • 14.04.2018
  • 212 kez okundu

Esenli Orman İşletme Şefliği 209, Tohumluk Orman İşletme Şefliği 407 Kod Nolu Orman Yolu Sanat Yapısı Yapım işi ile Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 007 Kod Nolu Orman Yolu Büyük Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2018/6222
1-İdarenin
a) Adresi :Adabük Mahallesi Fatih Bulvarı 88/A 28600
Adabük ESPİYE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4546114083 – 4546114510
c) Elektronik Posta Adresi :okankaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Esenli Orman İşletme Şefliği 209 Kod Nolu Yolda
1000 m sanat yapısı,Tohumluk Orman İşletme
Şefliği 407 Kod Nolu Yolda 1000 m sanat yapısı ve
Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 007 Kod Nolu
Yolda 2500 m büyük onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Esenli Orman İşletme Şefliği 209 Kod Nolu Orman
Yolu, Tohumluk Orman İşletme Şefliği 407Kod
Nolu Orman Yolu, Yağlıdere Orman İşletme Şefliği
007 Kod Nolu Orman Yolu,
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 70 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Adabük Mah. Fatih Bulvarı No:88 A Espiye
Giresun
b) Tarihi ve saati :18.01.2018 – 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AI veya AII veya AV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Orman Fakülteleri Orman Mühendisliği Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Espiye Orman İşletme Müdürlüğü, EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Espiye Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ