Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

“YASALARA GÖRE HAREKET EDİYORUZ”

“YASALARA GÖRE HAREKET EDİYORUZ”
  • 15.05.2018
  • 510 kez okundu

Pi­ra­ziz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu, ”Ba­lık­çı lo­kan­ta­sı ko­nu­sun­da be­le­di­ye­miz 4 yıl­dır hak­sız yere ka­ra­lan­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır” dedi.
Baş­kan Gör­gü­lü­oğ­lu, Be­le­di­ye Top­lan­tı sa­lo­nun­da, dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da be­le­di­yey­le il­gi­li bazı ko­nu­lar­da ya­şa­nan bilgi kir­li­ği­ni açık­lı­ğa ka­vuş­tur­mak ama­cıy­la top­lan­tı dü­zen­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Baş­kan Gör­gü­lü­oğ­lu, be­le­di­ye­nin bir ba­lık­çı lo­kan­ta­sı ile il­gi­li ka­mu­oyun­da ve özel­lik­le sos­yal med­ya­da sü­rek­li eleş­ti­ril­di­ği­ni ifade ede­rek, “Dört yıl önce gö­re­ve gel­dik. 2010 yı­lın­da sa­hil­de bu­lu­nan 16 iş­let­me ve ba­ra­ka için yıkım ka­ra­rı alın­mış­tır.” diye ko­nuş­tu.
Gör­gü­lü­oğ­lu. ‘’ Biz ise gö­re­ve gel­di­ği­miz süre içe­ri­sin­de kamu ve dev­let ya­ra­rı­nı dü­şü­ne­rek 14’ ünü yık­tık:
İçle­rin­de Cen­giz As­la­na ait olan ba­lık­çı lo­kan­ta­sı­nı yık­ma­dık’’ dedi.
Ken­di­sin­den rüş­vet is­te­yen mü­fet­tiş­le­ri ya­ka­lat­tı­ğı için Tür­ki­ye gün­de­min­de de yer alan Gör­gü­lü­oğ­lu ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:
“Hatta biz bu­ra­da bazı iyi­leş­tir­me ve ek­len­ti­ler yap­tık ve para har­can­mış ziyan ol­ma­sın diye dü­şün­dük. Ancak, bir süre sonra bu­ray­la il­gi­li biz­le­re çok şi­ka­yet­ler gel­me­ye baş­la­dı. Uyar­dık ama yine sonuç ala­ma­dık. Bunun üze­ri­ne biz de hal­kı­mı­zın men­fa­ati­ni dü­şü­ne­rek tek­rar yıkım ka­ra­rı aldık. Bun­dan sonra bu şa­hıs­la il­gi­li kar­şı­lık­lı mah­ke­me sü­re­ci baş­la­dı. Ben de somut bel­ge­ler­le kar­şı­nı­za çık­tım ve işte si­zin­le pay­la­şı­yo­rum. Bu şahıs yasa ve ku­ral­la­ra uy­ma­ya­rak bu­ra­yı ti­ca­ret­ha­ne ve özel mül­ki­ye­te çe­vir­di. Konu en son Ordu Bölge İdare Mah­ke­me­si­ne gitti.
Ora­dan bir karar çıktı ve konu şimdi Kay­ma­kam­lık­ta. Bu ma­ka­mın ora­nın tah­li­ye edil­me­si için 14 gün önce teb­li­gat gön­der­di­ği­ni öğ­ren­dik. Bize yazı ge­lir­se yasa ge­re­ği yı­kı­mı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.”
“ İSKAN KO­NU­SUN­DA CAZİP DU­RU­MA GELDİK”
İlçede yap­tık­la­rı hiz­met­le­re ve ya­tı­rım­la­ra da de­ği­nen Gör­gü­lü­oğ­lu,” Geçen yıl il­çe­de alt ve üst yapı için 13,5 mil­yon li­ra­lık önem­li hiz­met­ler ve ya­tı­rım
lar ger­çek­leş­tir­dik. Bu yıl ise 13 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz” dedi.
İlçe­nin ha­va­ala­nı­na ya­kın­lı­ğı ve arazi ya­pı­sı do­la­yı­sıy­la son yıl­lar­da gözde ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tan Gör­gü­lü­oğ­lu,
“İlçe­miz ya­pı­laş­ma­ya ve ya­tı­rım yap­ma­ya çok uygun. Gi­re­sun, Bu­lan­cak ve Ordu’dan va­tan­daş­la­rı­mız daire alı­yor­lar. Yeni yeni si­te­ler ya­pı­lı­yor, hep­si­nin çocuk bah­çe­si ve araç parkı var, son yıl­lar­da il­çe­miz özel­lik­le iskan ko­nu­sun­da ve ya­tı­rım­cı­la­rın dik­ka­ti­ni çekme an­la­mın­da cazip ko­nu­ma ulaş­mış­tır’’ ifa­de­sin­de bu­lun­du.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ