Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ’DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

PİRAZİZ’DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
  • 22.05.2018
  • 366 kez okundu

Piraziz’de 10-16 Mayıs En­gel­li­ler Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ve aile­le­ri­nin so­run­la­rı­na dik­kat çe­kil­me­si, en­gel­li bi­rey­ler için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­rin gün­de­me ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la ilçe be­le­di­ye mey­da­nın­da et­kin­lik prog­ra­mı dü­zen­len­di.
Prog­ram ilçe sağ­lık ocağı önün­den be­le­di­ye mey­da­nı­na kadar Meh­ter Ta­kı­mı eş­li­ğin­de yü­rü­yüş ile baş­la­dı. Ka­tı­lı­mın yoğun ol­du­ğu yü­rü­yü­şe Kay­ma­ka­mı Oğuz­han Erdi Atak, ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, daire amir­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş­la­rı­mız ka­tıl­dı. Yü­rü­yüş Genç­lik Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen Genç­lik Yü­rü­yü­şü ile eş za­man­lı ola­rak ya­pıl­dı.

Yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Be­le­di­ye Mey­da­nın­da Kay­ma­ka­mı­mız Oğuz­han Erdi Atak’ ın, en­gel­li­ler, STK’ lar ve tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı adına çe­lenk su­nu­mu, pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı, Hayat Şeb­nem Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ve Gül­de­niz Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri­nin gös­te­ri­le­ri ile devam eden prog­ram mi­sa­fir­le­ri­mi­ze ya­pı­lan ik­ra­mın ar­dın­dan son buldu.
Prog­ra­mın so­nun­da Genç­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen sokak bas­ket­bol tur­nu­va­sı­nın final kar­şı­laş­ma­sı ya­pıl­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ