Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ’DE 15 TEMMUZ RUHU

PİRAZİZ’DE 15 TEMMUZ RUHU
  • 25.07.2018
  • 313 kez okundu

İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, 15 Tem­muz et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan prog­ram da­hi­lin­de Kurum Amir­le­ri ile bir­lik­te 15 Tem­muz Pazar günü saat 17.00’de Şehit Pi­ya­de On­ba­şı Öner Güner’in kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, şe­hi­di­mi­zin me­za­rı­na ka­ran­fil bı­rak­tı ve dua etti. Daha sonra şe­hi­di­mi­zin ba­ba­sı Rıfkı Güner’in evini zi­ya­ret etti.
15 Tem­muz Şe­hit­le­ri­ni Anma De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü Kay­ma­kam­lı­ğı­mız­ca dü­zen­le­nen Prog­ram dâ­hi­lin­de, İlçe­miz Ata­türk Mey­da­nın­da, 15 Tem­muz ru­hu­nu yan­sı­tan büyük bir coşku ve gu­rur­la ya­pıl­dı.
İlçe­miz Ömer HEKİM Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi önün­den Tören ala­nı­na kadar devam eden Milli Bir­lik Yü­rü­yü­şü ile baş­la­yan Prog­ram; Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu, Si­ya­si Parti İlçe Baş­kan­la­rı, Kurum Amir­le­ri ve İlçe Hal­kı­mı­zın üst dü­zey­de ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti.
Yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, 15 Tem­muz Anı Def­te­ri­ni im­za­la­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şın­dan sonra Ku­ran-ı Kerim Ti­la­ve­ti ile Prog­ra­mın su­nu­mu­na ge­çil­di. Prog­ram; Pro­to­kol Ko­nuş­ma­la­rı, Şi­ir­le­rin okun­ma­sı, O ge­ce­yi bize ha­tır­la­tan ve ye­ni­den ya­şa­tan kısa film­le­rin iz­len­me­si, Meh­te­ran Gös­te­ri­si, İla­hi­ler ve Kah­ra­man­lık Tür­kü­le­ri­nin söy­len­me­si, ile devam etti.
Sayın Kay­ma­ka­mı­mız, Günün anlam ve öne­mi­ne bi­na­en yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da;
De­ğer­li Mesai Ar­ka­daş­la­rım, Kıy­met­li Pi­ra­ziz Halkı;
‘’Ön­cel­lik­le siz­le­ri sevgi ve say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yor, Dünya ta­ri­hin­de bir ilk ya­şa­tan; ezan­lar­la, sa­la­lar­la, el­ler­de al bay­rak­lar­la zafer ka­za­nan aziz Mil­le­ti­mi­zin önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum.
15 Tem­muz 2016 ge­ce­sin­de, milli ira­de­yi ve de­mok­ra­si­mi­zi hedef alan FETÖ ya­pı­lan­ma­sı­nın hain darbe gi­ri­şi­mi, mil­le­ti­mi­zin kah­ra­man­ca mü­ca­de­le­si so­nu­cun­da en­gel­len­miş ve de­mok­ra­si­miz ka­zan­mış­tır. Umut­la­rı­mı­za, ha­yal­le­ri­mi­ze, ge­le­ce­ği­mi­ze ve öz­gür­lü­ğü­mü­ze pran­ga vu­rul­mak is­te­nen O gece, el­le­rin­de bu mil­le­tin si­lah­la­rı­nı ta­şı­yan ha­in­ler; köp­rü­le­ri, cad­de­le­ri, so­kak­la­rı, mey­dan­la­rı bir eş­kı­ya gibi kes­miş­ti. Ancak Şanlı ta­ri­hi des­tan­la­ra doy­ma­yan bu fe­da­kâr Mil­let Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ön­der­li­ğin­de, 7’den 70’e so­kak­la­ra, mey­dan­la­ra ine­rek nam­lu­la­rın, tank­la­rın, he­li­kop­ter­le­rin, uçak­la­rın kar­şı­sı­na di­ki­lip ölümü göze almış, bu ta­lih­siz ve men­fur gi­ri­şi­mi aka­me­te uğ­rat­mış­tır.
Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de­di­ği gibi; ‘Biz Türk­ler, bütün ta­ri­hi­miz bo­yun­ca hür­ri­yet ve is­tik­la­le tim­sal olmuş bir mil­le­tiz.’ O gece, Aziz Mil­le­ti­miz; tıpkı 719 yıl önce Söğüt’te, 565 yıl önce İstan­bul’da, 100 yıl önce Ça­nak­ka­le’de, Kur­tu­luş Sa­va­şın­da ol­du­ğu gibi is­tik­la­le tim­sal ol­du­ğu­nu bir kez daha tüm dün­ya­ya hay­kır­mış­tır.
7 bin yıl­lık geç­mi­şe sahip olan Asil Türk Mil­le­ti; ken­di­si­ne ya­pı­lan bu iha­ne­ti de, Ta­ri­he şanlı bir di­re­niş ola­rak geçen bu mü­ca­de­le­de ca­nı­nı feda eden ve 15 Tem­muz ge­ce­si­nin ka­ran­lı­ğın­da bir yıl­dız gibi par­la­yan şe­hit­le­ri­mi­zi de asla unut­ma­ya­cak, unut­tur­ma­ya­cak­tır. Biz­ler ta­ri­hi­mi­ze sahip çık­tık­ça hiç­bir na­mer­din eli bu top­rak­la­ra uzan­ma­ya­cak­tır. He­pi­miz gayet iyi bi­li­yo­ruz ki bu coğ­raf­ya­da var ola­bil­me­nin, güçlü ve mü­ref­feh ka­la­bil­me­nin temel şartı; bir­li­ği­mi­zi, be­ra­ber­li­ği­mi­zi ve kar­deş­li­ği­mi­zi ko­ru­mak­tır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri Anma, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü’nün ikin­ci yıl dö­nü­mün­de va­ta­nı, mil­le­ti, dev­le­ti ve tüm mu­kad­de­sa­tı uğ­ru­na can­la­rı­nı feda eden başta 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri­miz olmak üzere tüm Şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi ve bu mü­ca­de­le­ye des­tek veren sivil, asker, polis tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı şük­ran­la ve min­net­le anı­yo­rum’’Dedi.
Prog­ram, Fetih su­re­si­nin okun­ma­sı, Boş­te­pe Camii İmam-ha­ti­bi Zafer İLYAS’ ın duası ve ar­dın­dan saat 00.13 de sa­la­la­rın okun­ma­sı ile sona erdi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ