Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

BAKANA FINDIĞI ANLATTILAR

BAKANA FINDIĞI ANLATTILAR
  • 01.08.2018
  • 347 kez okundu

AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk ile Ordu Mil­let­ve­ki­li Şener Ye­di­yıl­dız, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye fın­dık ve fın­dık üre­ti­ci­si­nin bek­len­ti­le­ri­ni an­lat­tı­lar.
AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk, AK Parti Ordu Mil­let­ve­ki­li Şener Ye­di­yıl­dız ile bir­lik­te Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’yi zi­ya­ret ede­rek, fın­dık sek­tö­rü ve fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı ile bek­len­ti­le­ri hak­kın­da ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­me im­ka­nı bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Öz­türk, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Bakan Pak­de­mir­li’yi zi­ya­ret ede­rek, ken­di­siy­le ma­ka­mın­da bir süre gö­rüş­tük­le­ri­ni be­lirt­ti.
Zi­ya­ret­te Pak­de­mir­li’ye, fın­dık sek­tö­rü ve fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı ile bek­len­ti­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Öz­türk, açık­la­ma­sın­da, “Sayın Ba­ka­nı­mız ile ve­rim­li bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­dik.
Fın­dık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­nı ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bek­len­ti­le­ri­ni Sayın Ba­ka­nı­mı­za ak­tar­dık.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Fın­dık pi­ya­sa­sı­nı ya­kın­dan takip et­tik­le­ri­ni ve fi­ya­tın düş­me­si­ne mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­yan Öz­türk, şun­la­rı kay­det­ti: “Fın­dık üre­ti­ci­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı çok iyi bi­li­yor ve ya­ki­nen takip edi­yo­ruz. Bizim ön­ce­li­ği­miz her zaman üre­ti­ci­mi­zin ya­nın­da ol­mak­tır. Bu yönde ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Fın­dık fi­yat­la­rı­nın düş­me­si­ne asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Fın­dık üre­ti­ci­si­nin hakkı AK Parti dö­ne­min­de her zaman ko­run­muş­tur ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ko­run­ma­ya devam ede­cek­tir. Gö­re­ve atan­ma­sı­nın üze­rin­den kısa bir süre geç­me­si­ne rağ­men fın­dık ko­nu­su­nu gün­de­mi­ne alan ve özel ilgi gös­te­ren Sayın Ba­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ