SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

ESENTEPE KÖYÜNDE İNCELEME

Bu haber 01 Ağustos 2018 - 7:52 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İlçe Kay­ma­ka­mı Okan Ye­ni­dün­ya, Özel İdare Mü­dü­rü(Bir­lik Mü­dü­rü) İrfan Beyaz ile bir­lik­te Esen­te­pe Kö­yü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
2018 yılı KÖY­DES ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ti­ril­miş olan­la­rı kont­rol eden Kay­ma­kam Ye­ni­dün­ya, devam eden ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Esen­te­pe Kö­yün­de va­tan­daş­lar­la da soh­bet eden Kay­ma­kam Ye­ni­dün­ya, va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek çözüm nok­ta­sın­da hep be­ra­ber ha­re­ket ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, köyün ih­ti­yaç­la­rı, so­run­la­rı ve çözüm yol­la­rıy­la il­gi­li va­tan­daş­la­r­la fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.