Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR PİRAZİZ BELEDİYESİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR PİRAZİZ BELEDİYESİ
  • 04.12.2018
  • 281 kez okundu

Motorin (Diğer) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/575259
1-İdarenin
a) Adresi :Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Paşa Bulvarı no:1 28340
Yenimahalle PİRAZİZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4543613016 – 4543613614
c) Elektronik Posta Adresi :piraziz.bth@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :240.000-LT Motorin (Diğer) Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akaryakıt istasyonu veya talep edilmesi halinde Piraziz
Belediyesi
c) Teslim tarihi :01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki 365 (üç yüz
altmış beş) takvim günü süresince ihale ilanı, Teknik ve
İdari Şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda teslim
alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Paşa Bulvarı No: 1 28340
b) Tarihi ve saati :06.12.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerliliği olan; Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi;
2-İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair ( Bayilik yazısı ve Bayilik) sözleşme
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik belgesini
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri açma ve İzin Belgesini beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı PİRAZİZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ VE MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ