Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

ARAÇ ALIMI PİRAZİZ TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ARAÇ ALIMI PİRAZİZ TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • 16.01.2019
 • 287 kez okundu

Araç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/684318
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Paşa Bulvarı 1 28340 PİRAZİZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4543613016 – 4543613750
c) Elektronik Posta Adresi : pirazizinsaat@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Arazi Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Piraziz Turizm Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
c) Teslim tarihi: Alımı yapılacak olan mal teknik ve idari şartnamelerdeki koşulları sağlamak kaidesi ile ihale sonucunun belirlenmesinden sonra 15 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Paşa Bulvarı No: 1 28340
b) Tarihi ve saati : 09.01.2019 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İş Yeri Açma İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ımza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekönomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı PİRAZİZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10.İstekliler teklif ettikleri bedelin 963’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar: Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ