Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

AK PARTİ TEŞKİLATI SA­HA­YA İNİYOR

AK PARTİ TEŞKİLATI SA­HA­YA İNİYOR
  • 03.06.2020
  • 4.082 kez okundu

AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk, AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Kadir Aydın, İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı ve ilçe baş­kan­la­rı is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da bir araya geldi.
Top­lan­tı­ya iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk; “Ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. İlçe Baş­kan­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da Gi­re­sun ve il­çe­le­rin­de mev­cut so­run­la­rı ve va­tan­daş­la­rı­mız­dan gelen ta­lep­le­ri gö­rüş­tük. Not­lar aldık. Çözüm için ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı baş­lat­tık. İlgili ku­rum­lar nez­din­de gi­ri­şim­le­re baş­la­dık. Yeni dö­nem­de de parti prog­ra­mı doğ­rul­tu­sun­da ‘gönül se­fer­ber­li­ği’ baş­la­ta­rak; maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­ral­la­rı­nı gö­ze­te­rek ça­lış­ma­la­ra devam edi­le­ce­ği­ni teyit ettik” dedi.
Gönül si­ya­se­ti­nin AK Parti’nin bir st­ra­te­ji­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Öz­türk,“Biz­ler teş­ki­lat­la­rı­mız­la bir­lik­te mil­le­ti­mi­zin gön­lü­ne hitap edi­yo­ruz. Bu an­la­yış için­de ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı sü­re­cin­de yeni ku­ral­lar­la hal­kı­mı­za gi­de­ce­ğiz. Sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­rak, maske ta­ka­rak genç­lik, kadın kol­la­rı­mız, ma­hal­le teş­ki­lat­la­rı­mız, ilçe teş­ki­lat­la­rı­mız ve il teş­ki­la­tı­mız­la bir­lik­te sa­ha­da hal­kı­mı­zın için­de ola­ca­ğız. El­bet­te ku­ral­la­ra uya­rak bu ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ca­ğız ve kim­se­ye zarar gel­me­me­si için ko­ro­na­vi­rüs ile il­gi­li tüm ku­ral­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz” dedi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ