Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ ÇPL KAPATILIYOR MU?

PİRAZİZ ÇPL KAPATILIYOR MU?
  • 03.06.2020
  • 4.438 kez okundu

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Pi­ra­ziz Sağ­lık Mes­lek Li­se­si bi­na­sı dep­re­me da­ya­nık­lı­lık ra­po­ru ala­ma­ma­sın­dan do­la­yı Pi­ra­ziz Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si (ÇPL) bi­na­sı­na ta­şın­mış­tı. Pi­ra­ziz ÇPL ve Sağ­lık Mes­lek Li­se­si aynı bi­na­da eği­tim-öğ­re­ti­me devam et­me­si bek­le­nir­ken, Pi­ra­ziz İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün al­dı­ğı ka­rar­la ÇPL’nin bazı bö­lüm­le­ri­nin ka­pa­tı­lıp bazı bö­lüm­le­ri­nin ise başka okul­la­ra ta­şı­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.
PİRAZİZ’DE MU­HA­SE­BE BÖ­LÜ­MÜ KA­PA­TI­LI­YOR MU?
Pi­ra­ziz’de bir­çok öğ­ren­ci­nin ter­cih et­ti­ği Mu­ha­se­be bö­lü­mü Pi­ra­ziz ÇPL’den kal­dı­rı­lı­yor. Çocuk ge­li­şi­mi bö­lü­mü­nün Pi­ra­ziz İsmail Yücel Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ta­şı­na­ca­ğı, Pi­ra­ziz ÇPL Ana­do­lu bö­lü­mü­nün ise Pi­ra­ziz Ana­do­lu Li­se­si­ne ta­şı­na­ca­ğı­nı gün­dem­de. Böy­le­lik­le Pi­ra­ziz’in en eski okulu ko­nu­mun­da olan Pi­ra­ziz ÇPL ka­pa­na­cak.
PİRAZİZ SAĞ­LIK MES­LEK LİSESİ VE PİRAZİZ ÇPL AYNI BİNADA EĞİTİME DEVAM ETMELİ
Pi­ra­ziz ÇPL öğ­ren­ci­le­ri, ve­li­ler ve öğ­ret­men­ler okul­la­rın­da­ki bö­lüm­le­ri­nin bir kıs­mı­nın ka­pa­tı­lıp diğer kıs­mı­nın ise başka okul­la­ra da­ğı­tıl­ma­sın­dan duy­duk­la­rı ra­hat­sız­lı­ğı dile ge­tir­di­ler.
PİRAZİZ ÇPL, İLÇENİN GU­RU­RU­DUR
Pi­ra­ziz ÇPL, İl ge­ne­lin­de her yıl Arge bi­ri­min­ce dü­zen­le­nen Eği­tim­de İyi Ör­nek­ler Ça­lış­ta­yı’nda, oku­lun bir ya da bir­kaç eseri sunum hakkı ka­zan­mış ve okul, ser­gi­len­me­ye layık bu­lu­nan pro­je­le­ri ile adını du­yur­ma­ya devam et­miş­tir. Böy­le­si­ne güçlü ve ba­şa­rı­lı bir eki­bin yer al­dı­ğı, is­mi­ni ilde ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de çe­şit­li plat­form­lar­da du­yur­ma­yı ba­şa­ra­bil­miş, yü­rüt­tü­ğü pro­je­ler­le adeta bir proje okulu kadar üret­ken du­rum­da olan, atöl­ye­le­riy­le göz dol­du­ra­rak öğ­ren­ci­le­ri­ni fark­lı alan­lar­da da ye­tiş­ti­re­bil­miş, bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­suy­la, güçlü bir ekip ru­hu­na sahip olu­şuy­la par­mak­la gös­te­ril­miş, bir­bi­rin­den zen­gin ve fark­lı alan­la­rıy­la il ve ilçe öğ­ren­ci­le­ri­nin ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ve­re­bil­miş bir oku­lun ya­şa­tıl­ma­sı ilçe adına ya­pı­lan en ha­yır­lı hiz­met­ler­den biri ola­cak­tır.
ÖĞ­RET­MEN VE ÖĞ­RENCİLERİMİZİ MAĞ­DUR ETMEYİN
Alı­nan du­yum­lar üze­ri­ne ra­hat­sız­lı­ğı­nı dile ge­ti­ren ilçe halkı İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yunus Aydın’a ses­le­niş­te bu­lu­na­rak şun­la­rı kay­det­ti­ler; “Pi­ra­ziz Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ve Pi­ra­ziz ÇPL yani İki okul Mes­le­ki Eği­tim Genel Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı olup tüm alan­lar tek okul ça­tı­sı al­tın­da ya­şa­ya­bi­lir. Böy­le­ce hiç­bir alan ka­pan­maz ve hiç­bir öğ­ren­ci ve öğ­ret­men mağ­dur olmaz. Kısa süre önce İlçe­mi­ze Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak ata­nan Yunus Aydın’a çağ­rı­mız­dır; Pi­ra­ziz’in en eski okul­la­rın­dan biri ko­nu­mun­da olan ve bin­ler­ce me­zu­nu olan PİRAZİZ ÇPL’nin ka­pa­tıl­ma­sı Pi­ra­ziz’de eği­ti­me büyük bir darbe ola­cak­tır. Ken­di­si­nin bu yan­lış­tan dön­me­si­ni umu­yo­ruz.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ