Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

“2.8 DÜNYA GİRESUNLULAR GÜNÜ”

“2.8 DÜNYA GİRESUNLULAR GÜNÜ”
  • 08.08.2018
  • 314 kez okundu

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, 2.8.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren bu günün Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, muh­tar­lar ve basın men­sup­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­da, Gi­re­sun­lu­luk bi­lin­ci­ni güç­len­dir­mek, dünya üze­rin­de bu­lu­nan Gi­re­sun­lu­la­rı bir plat­form­da bu­luş­tur­mak ama­cıy­la web si­te­si oluş­tur­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek; “Bugün be­ra­ber ta­ri­hi bir pro­je­ye şa­hit­lik edi­yo­ruz. Gi­re­sun’da ya­şa­yan, gur­bet­te bu­lu­nan Gi­re­sun­lu­la­rı bu­luş­tu­ru­yo­ruz. Hangi hem­şe­ri­miz ne­re­de ya­şı­yor, ne iş ya­pı­yor, Al­man­ya’da, Bel­çi­ka’da, ABD’de, dün­ya­nın ne­re­sin­de kim­ler var, bu site sa­ye­sin­de öğ­re­ne­ce­ğiz, ta­nı­ya­ca­ğız ve Gi­re­sun bir­lik­te­li­ği­ni güç­len­di­rip, bü­yü­te­ce­ğiz. Bun­dan sonra Ağus­tos ayı­nın 2’si yani 2-8, 28 pla­ka­mız, Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­ya­ca­ğız “ dedi. Top­lan­tı­ya çok sa­yı­da­ki sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­si­nin ka­tıl­ma­sı dik­kat çekti.
Baş­kan Kerim Aksu, si­ya­se­ti, ti­ca­re­ti bir ke­na­ra bı­rak­tı­ğı­mız­da, en büyük ortak de­ğe­rin Gi­re­sun ve Gi­re­sun­lu­luk bi­lin­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni şöyle ifade etti; “Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğum ta­rih­ten iti­ba­ren, en önem ver­di­ğim ça­lış­ma, Gi­re­sun­lu­luk bi­lin­ci­ni ve hem­şe­ri­lik kül­tü­rü­nü ge­liş­tir­mek ol­muş­tur. Bugün Gi­re­sun­lu­luk kül­tü­rü­nü bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yo­ruz. Bütün il­le­rin bize im­re­ne­ce­ği bir dü­ze­ye ge­ti­ri­yo­ruz. Gi­re­sun­lu­lar Ana­do­lu’nun ka­de­ri­ni de­ğiş­tir­di. Bunu he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Ama çok bi­lin­me­yen bir şey var, Gi­re­sun­lu­lar ya­şa­dı­ğı her yerin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­ri­yor. Ça­lış­kan­lı­ğı, ba­şa­rı­sı ve yar­dım­se­ver­li­ği ile ya­şa­dı­ğı her yere değer ka­tı­yor. Dün­ya­nın her ye­ri­ne Gi­re­sun­lu­lar üret­me­ye, baş­ka­la­rı­na iyi­lik et­me­ye, ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de in­san­lı­ğa fayda sun­ma­ya devam edi­yor. Bazen bilim adamı ola­rak, bazen işçi ola­rak, bazen bir kuşu kur­ta­ra­rak ya­şa­ma değer ka­tı­yo­ruz.” İstan­bul, Bursa, Ya­lo­va başta olmak üzere ül­ke­mi­zin her ilin­de Gi­re­sun­lu­la­rın ya­şa­dı­ğı­na vurgu yapan Baş­kan Kerim Aksu şöyle devam etti: “Al­man­ya’da, Bel­çi­ka’da, Avus­tur­ya’da, ABD’de ba­şa­rı­lı hem­şe­ri­le­ri­miz­le gurur du­yu­yo­ruz. Av­ru­pa’da beş yüzün üze­rin­de aka­de­mis­yen Gi­re­sun­lu var. Bir bir­bi­ri­miz­den arzu et­ti­ği­miz şe­kil­de ha­ber­dar ola­mı­yo­ruz. Bun­dan sonra dünya da ya­şa­yan her Gi­re­sun­lu oluş­tu­ra­ca­ğı­mız web si­te­si ara­cı­lı­ğı ile bu­lu­şa­cak, yar­dım­la­şa­cak, bu Gi­re­sun sev­gi­mi­zi bü­yü­tüp güç­len­di­re­ce­ğiz. Bu dü­şün­ce ile ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­yi bugün ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Gi­re­sun­lu­la­rın bu ba­şa­rı­la­rı­nın ge­lecek ku­şak­la­ra ta­şı­mak, Gi­re­sun­lu­la­rın hak et­ti­ği de­ğe­ri dün­ya­ya du­yu­ra­bil­mek için her yıl 2.8 gü­nü­nü, yani 2 Ağus­tos gü­nü­nü “Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü” ilan edi­yo­rum. Her yıl tak­vim 2.8 de­di­ğin­de dün­ya­nın her ye­rin­de bu­lu­nan Gi­re­sun kar­şı­la­ma­sı ile yer gök in­le­sin is­ti­yo­rum. Her yıl Gi­re­sun­lu­lar gü­nün­de Dünya “Gi­re­sun­lu­luk” nedir daha iyi an­la­sın is­ti­yo­rum. Hem­şe­ri­le­rim­le bir­lik­te dün­ya­yı de­ğiş­tir­me­ye, daha iyi bir dünya ya­rat­ma­ya devam ede­ce­ğim. “Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü” he­pi­mi­ze kutlu olsun. Ha­yır­lı olsun. “ Pro­je­mi­zin bir web si­te­si­ne www.​iki­se­kiz.​org ve www.​gi­re­sun­lu­lar.​org ad­res­le­rin­den ula­şı­la­bi­lecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ